ความทุกข์...เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าทัน  เมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงแล้ว...ทุกข์ก็หายไปเอง  เราคิดว่าจิตเป็นสุข...จิตเป็นทุกข์  แต่ความจริง  จิตไม่ได้สร้างสุข  ไม่ได้สร้างทุกข์  อารมณ์มาหลอกลวง  มันจึงหลงอารมณ์ -- หลวงปู่ชา สุภัทโท