สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

  

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

28 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561

“เพื่อรักษ์และรู้จักตนเอง ประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ ในการบวชและปฏิบัติธรรม”

 

จัดโดย :   ฝ่ายศานติธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

 

        การบวช เป็นหนทางแห่งการแสวงหาความจริงของชีวิต และฝึกฝนจิตในการลด ละ และเลิกตามใจกิเลสในตน ทำให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ ขึ้นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ อันจะนำมาซึ่งความเจริญในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพการงานในอนาคต

การบวชคืออะไร (พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

        การบวชด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ จึงจะเป็นการบวชที่บริสุทธิ์และถูกต้อง “บวช” มาจากคำที่ว่า “ปพฺพชฺชา” แปลว่าไปโดยสิ้นเชิง หรือเว้นโดยสิ้นเชิง คือไปจากกรครองเรือน ไปสู่ความเป็นผู้ละเสียจากวิสัยชาวโลกโดยสิ้นเชิง ผู้ละความเป็นผู้ครองเรือน ได้แก่

   1. สละความมีทรัพย์สมบัติ

   2. สละวงศ์ญาติทั้งหลาย

   3. เว้นจากการนุ่งห่มอย่างฆราวาส

   4. เลิกละการใช้สอยอย่างฆราวาส

   5. ละขาดจากกริยาวาจาอย่างฆราวาส

   6. เว้นจากความรู้สึกนึกคิดอย่าฆราวาส


        ผู้บวชแล้ว ย่อมจะได้รับการศึกษาธรรมวินัย จนรู้ว่าอะไรควรเว้น ในส่วนวินัยและในส่วนธรรมะ และจะพยายามเว้นสิ่งที่ควรเว้นโดยสิ้นเชิง การไปโดยสิ้นเชิง และเว้นโดยสิ้นเชิงจึงจะครบลักษณะแห่งการบวชที่แท้จริง การบวชทำให้ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็น

   1. สถาบันสังคมที่ใหญ่และสำคัญมากในประเทศไทย

   2. สภาพแวดล้อมทางสังคมที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย

   3. เนื้อหาสาระส่วนสำคัญและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

   4. เอกลักษณ์และมรดกของชนชาติไทย

   5. ศาสนาซึ่งคนโดยส่วนใหญ่นับถือและเป็นศาสนาประจำชาติ

   6. หลักคำสอนและระบบจริยธรรมสำหรับพัฒนาชีวิตและสังคม

   7. วิชาการซึ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แก่มนุษย์

   8. แหล่งหนึ่งแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ

 

การบวชชั่วคราว

    1. เพื่อตามดูใจของเราเอง ในการละกิเลส

    2.เพื่อได้ลิ้มรสธรรมะด้วยตนเอง


หลวงปู่ชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถระ)

        “....การตามดูใจของเราเองนี่น่าสนใจมาก ใจที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยความเคยชินที่ยังไม่ได้อบรม มันเต้นคึกคักไปตามเรื่องามราวตามความคะนองเพราะมันยังไม่เคยฝึก ดังนั้นจงฝึกใจของตนเอง...”

        “....จะต้องรู้ได้ด้วยตนเอง ธรรมะที่แท้จริงเหมือนรสแอปเปิล เรื่องรสของแอปเปิลเราฟังดูเฉย ๆ ก็ไม่รู้ จะไม่รู้ว่ามันหวานหรือเปรี้ยวอย่างไร นอกนจากเราลองชิมแอปเปิลแล้วนั่นแหละ จึงจะรู้แจ้วงว่ารสมันเป็นอย่างไร อร่อยไหม ไม่ต้องไปไปถามใครอีกแล้ว ปัญหามันจบที่ตรงนั้น....”


วัตถุประสงค์

        แผนกศานติธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดโครงการฯ นี้ ขึ้นเป็นปีที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์คือ

        1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกวิธีและต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง จนสามารถน้อมนำหลักธรรมมามาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสงบสุขของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ

        2. เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ชอบตามหลัก พระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนจิตใจอย่างเต็มที่

        3. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนิสิตได้สร้างบุญกุศลร่วมกัน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบท....

       1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฏหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) คือ ไม่ผิดข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธี และนวโกวาท

       2. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ/หรือ บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการ ฯ

       3. มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อศึกษาและพัฒนาตน อยู่ง่าย กินง่าย

       4. จะต้องบวชและอยู่วัดจนสิ้นสุดโครงการ ฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสกและอุบาสิกา

       1. นิสิต/นักศึกษา/คณาจารย์/บุคคลทั่วไป

       2. ไม่จำกัดเพศ อายุ และวัย

       3. มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตปกติ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ ฯ

       4. รักษาศีล 8


กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร

       1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 รับสมัครประมาณ 20 คน

       2. สมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ โทร.02-2564452-3

           ในเวลาทำการ 09.00-16.00 น.

       3.ธรรมสถานสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 02-2183018-9

           ในเวลาทำการ 09.00-16.00 น.


หลักฐานการสมัคร

       1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
       2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา
       3. หนังสือรับรองตัวบุคคลจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าใช้จ่าย

       ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากของใช้ส่วนตัว

กำหนดวันปฐมนิเทศ

        เป็นความจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าปฐมนิเทศเพื่อทราบกฏระเบียบต่าง ๆ และการปฏิบัติตน ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 212 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กำหนดการรรพชาและอุปสมบทหมู่

  • 28 เมษายน 2561

ออกเดินทางจากคณะแพทยศาสตร์ เวลา 07.00 น. ปลงผมในบ่ายนัั้น

  • 29 เมษายน 2561

อบรมธรรมและฝึกหัดขานนาค ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว

  • 30 เมษายน 2561

พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  • 18 พฤษภาคม 2561

ลาสิกขา และอยู่วัดรักษาศีล 8

  • 20 พฤษภาคม 2561

เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ


กำหนดการปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสก อุบาสิกา

      เริ่ม 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ข้อวัตรที่ต้องเตรียมตัว

       1. หัดนั่งคุกเข่า (ชายท่านั่งเทพบุตร , หญิงท่านั่งเทพธิดา) ให้ได้ 20 นาที (เพื่อการทำวัตรเช้า-เย็น) + หัดเดินเท้าเปล่า

       2. หัดรับประทานอาหารมื้อเดียวตอนสาย ตอนบ่่ายดื่มน้ำปานะ/น้ำผลไม้ไม่มีกาก ควรฝึกล่วงหน้าสัก 1 สัปดาห์ จะชินไปเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะหิว

       3. ซ้อมบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบทให้คล่องแคล่ว (ใช้บท อุกาสะ... ในการบวช)


   สำหรับอุบาสก อุบาสิกา

  • เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีดำ หรือกางเกงขายาวสีดำ
  • เครื่องใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว
  • ไฟฉาย นาฬิกาปลุก รองเท้าแตะ

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคขอเชิญได้ที่

       1. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาสภากาชาดไทย  เลขบัญชี 045-2 33843-1 โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน”

       2. ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2183018-9

       3. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2564951 (คุณขวัญเดือน) หรือ (ผศ.พญ.เทวี วัฒนา) โทรสาร. 02-2564911

       4. ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2564452-3 โทรสาร 02-2564452


คณะกรรมการโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปี  2561

และ โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสก อุบาสิกา


องค์ประธานฝ่ายบรรพชิต              พระอาจารย์กนก สุรปัญโญ
                                                    (เจ้าอาวาสวัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)

ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์        ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

                                                    (คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)

                                                    (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)


รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์   รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์


กรรมการ

1. ศ.พญ.กัญญา   ศุภปิติพร

2. คุณจงรัก   ชมปรีดา

3. อ.นพ.จักกพัฒน์   วนิชานนท์

4. รศ.จันทนี   อิทธิพานิชพงศ์

5. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์

6. ศ.พญ.ดรุณี   บุญยืนเวทวัฒน์

7. ศ.พญ.ทัสสนี   นุชประยูร

8. ผศ.พญ.เทวี   วัฒนา

9. รศ.พญ.นวลจันทร์   ปราบพาล

10. รศ.ดร.นวลทิพย์   กมลวารินทร์

11. คุณนำดี   ทิพย์ปรักมาศ

12. รศ.นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ์

13. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตะนันทน์

14. รศ.ดร.ภาวพันธ์   ภัทรโกศล

15. คุณมยุรี   จิรวิศิษฏ์

16. คุณรัชนี   พลกุล

17. อ.นพ.ลัญฉน์ศักดิ์   อรรฆยากร

18. รศ.ดร.ศักนัน   พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

19. นพ.สมเจตน์ เจนวรพจน์

20. รศ.ดร.สัญชัย   พยุงก

21. รศ.นพ.สิทธิศักดิ์   หรรษาเวก

22. ภก.สุรพล   ไกรสราวุฒิ

23. ศ.นพ.อิศรางค์   นุชประยูร

24. ศ.พญ.อุษา   ทิสยากร

(หมายเหตุ เรียงชื่อตามลำดับอักษร)

view