สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อุปลมณี - บทนำ

         

         หมายเหตุ       ข้อมูลนี้นำมาจาก  http://portal.in.th/i-dhamma/pages/10134/

                              ได้มีการปรับแต่ง เช่น เว้นวรรค ขนาดตัวอักษร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้อ่านง่าย สบายตา

                              หากผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งมาที่ pdsnata@hotmail.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มรดกธรรม


พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)


          เล่มที่ ๑ “อุปลมณี”  เป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรม แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าทรงตรัสไว้

          อนึ่ง มรดกธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ฝากไว้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เทปเสียง ตลอดทั้งในรูปแบบอื่น ๆ ยกเว้น รูปหล่อ รูปเหรียญ

หรือวัตถุมงคลต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ท่านไม่ยินดีให้จัดทำ ล้วนแต่เป็นมรดกอันล้ำค่า นับวันจะผิดเพี้ยน ลบเลือนไป

          คณะศิษย์จึงได้แต่งตั้งกรรมการขึ้น เพื่อจัดการ ดูแล ตรวจสอบ ศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชา ให้คงสภาพเดิม เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ขององค์ท่าน

          อานิสงส์อันเกิดจากมรดกธรรมในมือท่านเล่มนี้ ขอถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ชา ตลอดทั้งผู้ที่ได้สัมผัส ขอจงประสบความสำเร็จ

เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรม คำสอนขององค์พระบรมพุทธศาสดาตลอดไป ด้วยเทอญ.


๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔


(เจ้าอธิการเลี่ยม ฐิตธมฺโม)


เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง


ประธานกรรมการจัดการมรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)สุภัททาศิรวาท


                                                                         นาม   สมณะหนึ่งผู้               พิริยพล

                                                                         ชา     ชื่อสมมติตน               แต่น้อย

                                                                         ช่วง   กาลผ่านเพียรผล          ธรรมผ่อง เพ็ญพ่อ

                                                                         โชติ   ช่วงเพียงเพชรพร้อย     พร่างแพร้วพราวแสง


                                                                          สุภัทโทภิกขุพ้น             ภัยทุกข์

                                                                          เห็นเหตุเห็นทางสุข        สงบแล้ว

                                                                          นำธรรมถ่องทำนุก         นรชาติ

                                                                          เย็นร่มโพธิญาณแผ้ว      ผ่องสร้างทางสวรรค์


                                                                          วัด      ในวัดนอกพร้อม         เพรียงกัน พ่อเอย

                                                                          หนอง แห่งตัณหาอัน            ใหญ่กว้าง

                                                                          ป่า     กิเลสหลงพลัน            เพลินทุกข์ เทียวพ่อ

                                                                          พง     พระโพธิญาณสร้าง      สฤษฎ์แล้วดงธรรม


                                                                          ป่า     พงคงสภาพพร้อม            สัตว์แฝง

                                                                          พง     แทรกเสียงธรรมแสดง       ค่ำเช้า

                                                                          ดง     ธรรมส่ำชนแสวง             ทางสว่าง

                                                                          ธรรม  ส่องครองคุ้มเกล้า           ปกผู้ประพฤติธรรม


                                                                          โพธิญาณอิศเรศเรื้อง       สมณศักดิ์

                                                                          หนุนแผ่ธรรมนำชัก          เนื้องชี้

                                                                          วัดหนองป่าพงนัก           ปฏิบัติ เพียรนา

                                                                          ฐานแห่งทัพธรรมนี้          สู่ร้อยธรรมสถาน


                                                                          สานุศิษย์ ศิรวาทโอ้          อริยคุณ

                                                                          หลวงพ่อ เพ็ญการุญ        เลิศแล้

                                                                          สานุศิษย์ แผ่ผลบุญ         ถวายเทอด คุณพ่อ

                                                                          หลวงพ่อ คือพระแท้         เลิศล้ำกัลป์สมัย


 


คำนำ


องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า


                                                   มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏฐา มโนมยา.

                                         ใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่าง           ใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ.


          อุปลมณี เล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลงานที่เกิดจากจิตใจหลาย ๆ ดวงที่เคารพรักและเลื่อมใสยิ่งในหลวงพ่อชา เป็นหนังสือที่สำเร็จด้วย ขันติวิริยะ

และความเสียสละ ของสานุศิษย์ของหลวงพ่อ ทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส

          อุปลมณี มุ่งเสนอ ชีวิต ปฏิปทา และคำสอนของหลวงพ่อ เป็นหนังสือ ธรรมเพื่อทำ โดยหวังประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของผู้อ่านเป็นสำคัญ

          ฉะนั้นขอให้ทุกคนที่ได้เห็นประโยชน์ และน้อมนำถ้อยคำ อันเป็นเนื้อหาของหนังสือและเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ฝากไว้กับโลกเข้าไปไว้ในจิตใจของตน

ได้สัมผัสเนื้อแท้ และพบแก้วกลางบัวบานของตนเอง ซึ่งนอกจากเป็นการเข้าถึงความสุขอันเกษมแล้วนักปราชญ์ยังถือว่าเป็นอาจาริยบูชาอันสูงสุดด้วย.


คณะศิษยานุศิษย์


พฤศจิกายน ๒๕๓๕

view