สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติพระอาจารย์ กนก สุรปัญโญ (มิตร)

ประวัติพระอาจารย์ กนก  สุรปัญโญ (มิตร)
 

พระอาจารย์กนก  สุรปญฺโญ(มิตร)

วัดเขาแผงม้า  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ฆราวาส                  พระกนก  สุรปญฺโญ มีชื่อเล่นว่ามิตร เป็นคนภาคกลางโดยกำเนิด  ท่านเกิดที่จังหวัดอยุธยา

                               ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ของอำเภอท่าเรือ ชื่อบ้านไก่จ้น  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2501

                                เวลา 0.555  น. ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปี จอ 

                                ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนบุตร 5 คน  บิดาชื่อนายฟุ้ง  จันทร์อินทร์ มารดาชื่อ

                                นางเสงี่ยม  จันทร์อินทร์  ท่านเป็นคนช่างพูดชอบเรียนรู้ใฝ่ศึกษา  โดยปกติแล้วท่านเป็น

                                อารมณ์ดี ร่าเริง เมื่ออายุประมาณ 22 ปี  ได้มีโอกาสศึกษาหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

                                วัดป่าสุทธวาส  เกิดสัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  นึกถึงพระพี่ชาย(พระอาจารย์อนันต์)

                                ท่านคงมีสัทธาออกบวชเพราะต้องการเป็นอย่างหลวงปู่มั่นแน่นอนคือความพ้นทุกข์ไม่ต้อง

                                มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป  ตัวเราก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพ้นทุกข์และ

                                ออกบวชเมื่อกัน  แต่โยมแม่และพี่ ๆ ก็ขอร้องให้ทำงานก่อน เพราะพึ่งสำเร็จการศึกษามา

                                ยังไม่ได้ทำงานเลย  ก็ตัดสินใจทำงานอยู่ที่ธนาคารนครหลวงไทย  สาขาท่าเรือ-อยุธยา

                                ประมาณ 6 ปี ตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่ก็เตรียมตัวปฏิบัติธรรมก่อนบวชโดยกาลรักษาศีล8

                                ทุกวันเป็นระยะเวลา 6 ปี และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดบึง สาขาที่ 20 ของวัดหนองป่าพง

                                โดยมีหลวงพ่อโสภณ  โอภาโส เป็นเจ้าอาวาสและเป็นครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนพระกนก

                                สุรปญฺโญ ตลอดระยะเวลาที่เป็นฆราวาส  หลวงพ่อโสภณ เคยพาพระกนก สุรปญฺโญตอน

                                เป็นฆราวาส ได้ไปกราบหลวงปู่ชา  สุภัทโท ที่บ้านหมอเกิดชัย จังหวัดสมุทรสาครและมี

                                โอกาสได้ถามปัญหาธรรมะและหลักการภาวนา  ภายหลังที่หลวงปู่ชาจะกลับวัดหนองป่าพง

                                ก็มาแวะพักที่วัดบึงและได้แสดงธรรมให้กับญาติโยมฟัง  เราก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย

กาศึกษา                   บธ.บ (การจัดการทั่วไป)  ,  รป.บ.(การบริหารและพัฒนา)  , กษ.บ(ธุรกิจการเกษตร)

อุปสมบท                เมื่ออายุได้ 27 ปี ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 เวลา 10.39 น. ณ.วัดหนองป่าพง

                                อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี

                                พระครูสุพจน์อุบลรัตน์                      เป็นพระอุปัชฌาย์

                                พระอาจารย์ประสพไชย  กนฺสีโล      เป็นพระกรรมวาจาจารย์

                                พระอาจารย์อนันต์   อกิญจโน           เป็นพระอนุสาวนาจารย์

                                ท่านได้ฉายาว่า  สุรปญฺโญ  แปลงว่า ผู้มีปัญญาอันเลิศ

                                พระกนก  สุรปญฺโญ  ท่านเห็นว่าการบวชเพื่อการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดของ

                               มนุษย์  หลังจากบวชแล้วได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดสุภัททะบรรพต(วัดมาบจันทร์) 8 พรรษาและ

                               พระอาจารย์อนันต์  อกิญจโน ส่งไปจำพรรษาที่ จังหวัดกาญจนบุรี 2 พรรษา ตลอดเวลา

                              10 พรรษา พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน ได้อบรมสั่งสอนพาธุดงค์ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่า

                             จะเป็นป่าในเขตเขาใหญ่ ในถ้ำเมืองกาญจนบุรีหรือในป่าช้าในภาคอีสานเป็นระยะเวลาถึง

                             10 ปี  เมื่อประมาณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 หลวงพ่ออนันต์  อกิญจโน ได้ส่งพระกนก

                             สุรปญฺโญ และคณะสงฆ์ประมาณ 3 รูป มาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

                             ได้บุกเบิกสร้างที่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 13 ปี ณ วัดเขาแผงม้า และได้มีโอกาสศึกษานักธรรม

                             จนจบนักธรรมชั้นเอก ปัจจุบันอายุ 50 ปี (พ.ศ.2551) พรรษา 24

                              

 

view